Prinsjesdag 2013

Prinsjesdag 2013

Dinsdag 17 september was het weer zover en maakte de regering haar plannen bekend voor volgend jaar. Diverse onderwerpen waren al uitgelekt maar toch zijn er nog veel nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Hier kunt u een beknopt overzicht lezen van de belangrijkste punten. Later volgt een volledig overzicht.

 

 • De tijdelijke regeling versneld afschrijven welke ingegaan is op 1 juli j.l. komt te vervallen aan het einde van dit jaar. Vanaf 2014 is het dus niet meer mogelijk om versneld af te schrijven op nieuwe investeringen.
 • De zelfstandigenaftrek voor 2014 blijft ongewijzigd op € 7.280. Vanaf 2015 zal deze omlaag gaan.
 • De belasting - en invorderingsrente gaat veranderen. Voor vennootschapsbelasting komt er een ondergrens van 8%. Voor de overige belastingen (waaronder inkomstenbelasting) komt er een ondergrens van 4%.
 • De eerste schijf van de S&O afdrachtvermindering wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000 maar daar staat tegenover dat het tarief van de eerste schijf verlaagd wordt van 38% naar 35%.
 • Het percentage voor de Research and Development aftrek (RDA) wordt in 2014 waarschijnlijk ongeveer  60% (is nu 54%). Het definitieve percentage wordt eind 2013 vastgesteld.
 • Het drempelbedrag voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil wordt verhoogd naar € 2.500.
 • De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door een subsidieregeling. 
 • De premie WW-Awf die werkgevers moeten betalen, stijgt van 1,70% naar 2,30%. De gemiddelde sectorpremie daalt juist van 2,76% naar 2,67%.
 • De pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) van 16% over het loon van werknemers voor zover dat de € 150.000 overstijgt, geldt ook in 2014.
 • De tegemoetkoming arbeidsongeschikten gaat per 1 januari 2014 omlaag van € 342 netto per jaar naar € 247.
 • De maximale arbeidskorting zal verhoogd worden in vier jaar tijd met € 836. Voor 2014 bedraagt de verhoging € 374.
 • De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 wordt vanaf 1 januari 2014 verhoogd met € 99 tot maximaal € 2.100. Voor hogere inkomens wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk afgebouwd tot nihil. Overige heffingskortingen worden niet geïndexeerd.
 • Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek voor de eigen woning in 28 jaarlijkse stappen van 0,5% teruggebracht van 52% naar 38%. Dit geldt voor bestaande en nieuwe hypotheken. Als compensatie wordt de derde schijf van de inkomstenbelasting (42%) in 2014 met € 540 verlengd. 
 • Per 1 januari 2014 wordt de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting verhoogd tot € 100.000. De ontvanger van de schenking moet dit bedrag dan wel gebruiken voor de eigen woning.
 • Voor alle werknemers gaat één ontslagroute gelden, die afhankelijk is van de reden van ontslag.
 • Als een werknemers twee jaar of langer in dienst is geweest, dan krijgt deze bij ontslag een transitievergoeding. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor scholing of het vinden van ander werk.
 • De maximale duur van de door de overheid gefinancierde WW-uitkering gaat omlaag van 38 naar 24 maanden.
 • De stamrechtvrijstelling word per 1 januari 2014 afgeschaft. Belastingplichtigen met een bestaand stamrecht die hun aanspraken in 2014 ineens laten uitbetalen, hoeven maar over 80% van de totale uitkering belasting te betalen.
 • De regering verhoogt per 1 januari 2014 de accijnzen op diesel met 3 cent per liter en de accijnzen op LPG met 7 cent per liter; op alcoholhoudende dranken met 5,75%; en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken wordt verhoogd. De invoering van een accijnsverhoging op tabaksproducten wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.
 • Het plafond voor kredieten via stichting Qredits voor startende ondernemingen gaat omhoog naar € 150.000.
 • Het borgstellingspercentage van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd van 45% naar 67,5%. Het maximale bedrag waarvoor de overheid borg staat, gaat van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
 • Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder (is nu nog 30 jaar en ouder). Onder meer personen- en bestelauto’s die rijden op benzine en die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar en jonger dan 40 jaar, komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB, met een maximum van € 120. Ze mogen dan in januari, februari en december niet van de openbare weg gebruikmaken.
 • Het kabinet wil de positie van flexwerkers verbeteren. Zo mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Ook geeft een nieuwe ketenbepaling een werknemer al na twee tijdelijke contracten of maximaal twee jaar recht op een vast dienstverband.

 

 

Voor meer informatie of een toelichting kunt u hier contact opnemen met mij.

 

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter